Dags för en ny syn på personalen

den 28 november 2008
Människan som självständig aktör

Sammanfattning
Vår utgångspunkt är att människan är en aktör. Det får konsekvenser för vårt sätt att organisera arbetet. Vi vill arbeta med att gå från hierarki till nätverk och att flytta fokus på strukturen till fokus på samarbets processen mellan människor. Ändra föreställning hur arbetet ska organiseras – alla tänker företagande! Vi uppnår detta genom att arbeta med processkonsultation i och mellan grupper – alla berörs.

State of the art
Vi håller på att lämna industrisamhället – och tar in en ny människosyn. Människan fungerar autonomt, tar egna initiativ och är en professionell aktör. Vi vill förverkliga oss själva, utvecklas och passera glastaket.  Samhället fungerar numera alltmer i nätverk av självständiga autonoma enheter. Vi har förhoppningar om ökad produktivitet.

Språk och samtal får en avgörande och styrande roll i vårt samarbete. Språket knyter oss samman. Språket formar vårt sociala tänkande. Språket och samtalets huvudsakliga funktioner är att skapa tillit och trovärdighet. Vi är fångade i samtalsmönster.

Vi har idag goda teorier – systemteori och fältteorin – och arbetssätt – processkonsultation och coachning - som kan hjälpa oss att utveckla organisationen, gruppen och individen.

Problemet
En uppgift för ledningen är att skapa strukturer för arbetet som medger ett produktivt samarbete. Problemet idag är bristen på för verksamheten relevant och hjälpsam ledning. Vi förstår inte idag hur människor fungerar. Företagen saknar en sammanhållen teori för människan och organisationen. Cheferna är flaskhalsar och ofta chockade och utbrända. De anställda ser ofta enbart sin del. Samarbete uppfattas ofta som att sitta i ändlösa möten.

Samarbete är inte ett administrativt problem. Samarbetsproblem löses inte med mera styrning. Samarbetet måste läras och utvecklas. Brist på samarbete kan bero på avsaknad av nödvändig kunskap och kunnighet.

Visionen
En vision hur organisationen, gruppen och individerna skulle kunna samverka. Ändra föreställning hur arbetet organiseras. Alla tänker företagande och helhet. En kultur införs av ständiga förbättringar med mervärde i fokus. Skapa förståelse för, hur det man gör påverkar verksamhetens resultat och kvalitet.

Friständighet – förmågan att stå upp för sin autonomi utan att kränka andra. Skapa ett interventionstänkande på bekostnad av åtgärdstänkande. Inför coachande förhållningssätt.

Fokus på processen – dvs HUR saker görs snarare än VAD som görs. Värderingar baserade på öppenhet, ärlighet, delaktighet och samarbete. Vi jobbar med ett nytt paradigm – språket innehåller nuvarande paradigm.

Arbetssätt
Grunden i metoden är förhållningssättet till människan, gruppen, organisationen, uppdraget och samtidigt är det ”verktygslådan” för deltagarna. Intervention – en ständigt pågående process. Improvisation kräver strukturering. Grunden i metoden är förhållningssättet till människan.

Arbetssätt och tekniker växer fram.
· Ett reflexivt och utforskande förhållningssätt
· En djupt grundad existensiell människosyn
· Praktisk teoretisk referensram baserad på gestaltpsykologi och fältteori

Vårt arbetssätt är ofta annorlunda än förväntningarna. Vi strävar efter full kontakt – det personliga är inte att prata om. Fokus på processen – HUR saker görs snarare än VAD som görs. Organisationens gråzoner är mönster. Defensiva rutiner är anti lärande och överbeskyddande. Jag ska komma utifrån och observera fältet. Hot och pinsamheter vill bli undvikta. Processkompetens är att hjälpa människor att hjälpa sig själva.

Hur gå vidare?
Sälj – vittna om den nya sättet att föshålla sig. Ändra föreställning hur arbete ska organiseras.
Konceptualisera – bygg det tydligare. Skapa en rutin för att dra in affärer.  Skapa samverkansformer mellan praktik – forskning. Hitta ett system på ca 100 personer som testinstallation. 

Skövde den 28 november 2008
Anders Ydremark
Dipl organisationscoachSkriv ut